ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
421 ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตร ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
422 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
423 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "การรักษาโรคภูมิแพ้ โรคทางระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
424 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDP+IS : พัฒนาาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2
425 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลอุดรธานี
426 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-
427 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 " ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
428 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care" ของสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
429 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน"เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
430 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Future projection: Family Medicine in the next decade ของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad