ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
371 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒
372 ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2562 ของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
373 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
374 ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R e-Journal ของมหาวิทยาลัยมหิดล
375 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
376 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
377 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง แรงจูงใจในตนเอง : พลังใจในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นสุข ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
378 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน : "การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
379 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าสึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 17 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
380 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-Congress Workshop เรื่อง "Advance Course In Breastfeeding : Common Problems In Breastfed Infants" และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 20 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad