ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
241 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
243 บัญชีรายละเอียดห้องสอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบข้อเขียน) วันที่23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษ
244 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
245 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
246 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
247 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
248 ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
249 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศ่าตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
250 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
241 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
242 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Workshop 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
243 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 เรื่อง Common Practices in Pediatrics ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
245 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14
246 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
247 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 10 ของสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
248 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
249 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
250 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR