ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
311 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์
312 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์
313 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลภูสิงห์ ศรีสะเกษ
314 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเทคนิค
315 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
316 ขยายระยะเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สสจ.ศก
317 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สสจ.ศก
318 รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลููกจ้างชั่วคราว
319 ประกาศรายชื่อผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนคูณ
320 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลโนนคูณ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
311 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
312 ประชาสัมพันธ์การอบรม ทหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว(ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
313 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 5 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
314 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
315 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
316 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
317 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
318 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ SketchUP และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา" ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
319 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
320 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ของชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย

ประกวดราคา/TOR