ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
161 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
162 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
163 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
164 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
165 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
166 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
167 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
168 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
169 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่่วไปครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
170 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
161 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
162 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 18 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS Workshop 2019) ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
163 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ของสมาคมพยาบาลทหารบก
164 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "Khon Kaen International Conference In Palliative Care" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง เส้นทางสู่ APN : การเตรียมผลงานเพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้ั้นสูง ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)
166 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562" ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
167 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 20 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
168 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น "DIY in Pediatric" ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
169 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประจำปี iAOC annual meeting ครั้งที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
170 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Orthodontics 4.0 ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad