ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นตจวิทยา ของสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
801 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม Satir model in clinical daily practice series: how to help patients with loss and grief ของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
802 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018 ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
803 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลราชวิถี
804 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2th International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
805 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “ID Rama Workshop 2018” ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
806 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลเพื่อสารสนเทศสุขภาพ ของสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข
807 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน “Mu Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล” ครั้งที่ ๕
808 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ – นรีเวช” ของโรงพยาบาลราชวิถี
809 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
810 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2018 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR