ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นตจวิทยา ของสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 อัตรา
7 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 23 ตำแหน่ง
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
781 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
782 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2018 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
783 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Daibetes : Shape the treatment & Care in 2018 ของชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย
784 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
785 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
786 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” รุ่นที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
787 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติ : การจัดการสุขภาพในชุมชน ของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
788 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “New Strategies for Restorative Excellence” ในโอกาสวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
789 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๔ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
790 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดราคา/TOR