ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นตจวิทยา ของสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 อัตรา
7 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 23 ตำแหน่ง
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
771 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
772 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
773 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ ๑๓ ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
774 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2018 : A comprehensive approach to chest and associated disease ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
775 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
776 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ ๑๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
777 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama re-union 2018 : What infection Control Nurses Need to Know และการประชุมวิชาการเรื่อง Emergency Care 2018 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
778 ประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ยุค Thailand 4.0 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
779 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult Nursing Ramathibodi 2018 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Critical Care Nursing Conference 2018 : Assessment and Management(การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
780 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยทันตกรรม ของภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR