ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นตจวิทยา ของสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 อัตรา
7 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 23 ตำแหน่ง
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
751 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “กิจกรรมที่ ๒ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลฟื้นฟูสภาพ"
752 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัย กับ Thailand ๔.๐ ของสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
753 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECMO 4.0 plus : Basic. Advance and Beyond ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
754 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
755 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา “โครงการสำคัญในการขับเคลื่อน EEC : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม” ของศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
756 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา
757 ประชาสัมพันธ์การอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
758 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
759 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Everyday Pediatrics : Practice in the Real Word ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
760 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖ ในหัวข้อเรื่อง Integrative Oncology บูรณาการความรู้ สู้มะเร็ง ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประกวดราคา/TOR