ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
101 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
102 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
103 แบบฟอร์มใบสมัครสอบพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
104 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
105 ประกาศคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
106 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
107 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน
108 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุรับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
109 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง
110 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
101 ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60 ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
102 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 ของโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
103 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
104 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง "เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 10 : รู้ทันเศรษฐกิจ ตามติดทุกความท้าทาย" ของกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
105 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม หลักสูตร Strategies and Innovation Creation รุ่นที่ 4 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
106 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
107 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
108 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
109 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
110 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่7- รุ่นที่ 10 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad