ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
10 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
771 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
772 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
773 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ ๑๓ ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
774 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2018 : A comprehensive approach to chest and associated disease ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
775 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
776 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ ๑๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
777 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama re-union 2018 : What infection Control Nurses Need to Know และการประชุมวิชาการเรื่อง Emergency Care 2018 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
778 ประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ยุค Thailand 4.0 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
779 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult Nursing Ramathibodi 2018 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Critical Care Nursing Conference 2018 : Assessment and Management(การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
780 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยทันตกรรม ของภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR