ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
761 ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่
762 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
763 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๐ และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ รุ่นที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขส
764 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : Update in pediatrics Nursing care 2018 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
765 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
766 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : รากฐานของชีวิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
767 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคร่วมแนวใหม่ ของสมาคมโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
768 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน)
769 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New Generation IT Doctor for Hospital Development) ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
770 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดราคา/TOR