ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
182 บัญชีรายละเอียดห้องสอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบข้อเขียน) วันที่23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษ
183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
184 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
185 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
186 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
187 ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
188 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศ่าตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
189 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
190 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
181 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1-3 และหลักสูตร "วิธีการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
182 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0 ของศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
183 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโปรโตซัว ปรสิตหนอนพยาธิ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์" ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย(แผนปัจจุบันและแผนไทย) รุ่น ๓ รุ่น ๔ และ รุ่น ๑๐ ของสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย(สพอท)
185 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asian for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019)
186 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย" ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทางออกความเป็นธรรมในระบบ : ปปช-สปสช-สธ. ด้านการทุจริตต่อหน้าที่/งบแผ่นดินกรณีไล่ออกข้าราชการแพทย์ที่รักษาพยาบาลให้ประชาชนโดยชอบ
188 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
189 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
190 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10,ICD-10-TM ประจำปี 2019 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad