ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
161 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
162 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
163 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
164 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
165 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
166 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
167 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
168 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
169 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
170 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
161 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
162 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 18 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS Workshop 2019) ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
163 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ของสมาคมพยาบาลทหารบก
164 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "Khon Kaen International Conference In Palliative Care" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง เส้นทางสู่ APN : การเตรียมผลงานเพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้ั้นสูง ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)
166 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562" ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
167 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 20 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
168 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น "DIY in Pediatric" ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
169 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประจำปี iAOC annual meeting ครั้งที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
170 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Orthodontics 4.0 ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad