ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล : ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
211 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
212 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
213 ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
214 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศ่าตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
215 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
216 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
217 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
218 โรงพยาบาลกันทรารมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงจำนวน 6 อัตรา(นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินฯ,พนักงานประกอบอาหาร)
219 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายละเอียดดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
220 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
211 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปี 2562
212 ประชาสัมพันธ์การอบรม ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
213 ประชาสัมพันธ์การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1
214 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
215 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
216 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสี (RT & Innovation:From Routine to Professional) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
217 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข" ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
218 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข ของสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(สพปร.)
219 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร และเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
220 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad