ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล : ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
201 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
202 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
203 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
204 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
205 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
206 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
207 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ
208 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
209 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
210 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
201 ประชาสัมพันธ์การอบรม การทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
202 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10
203 ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก (From D&C to MVA) ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)
204 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
205 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าในการพยาบาลเวชปฏิบัติ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
206 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ของบริษัท อารยะ คอนซันติ้ง จำกัด จำนวน 6 หลักสูตร
207 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 56, รุ่นที่ 57 และรุ่นที่ 58 ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
208 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
209 ประชาสัมพันธ์การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15 ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
210 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR