ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล : ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
181 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
182 แจ้งข่าวการรับสมัคร
183 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
184 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
185 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
186 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
187 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
188 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
189 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
190 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
181 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1-3 และหลักสูตร "วิธีการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
182 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0 ของศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
183 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโปรโตซัว ปรสิตหนอนพยาธิ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์" ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย(แผนปัจจุบันและแผนไทย) รุ่น ๓ รุ่น ๔ และ รุ่น ๑๐ ของสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย(สพอท)
185 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asian for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019)
186 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย" ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทางออกความเป็นธรรมในระบบ : ปปช-สปสช-สธ. ด้านการทุจริตต่อหน้าที่/งบแผ่นดินกรณีไล่ออกข้าราชการแพทย์ที่รักษาพยาบาลให้ประชาชนโดยชอบ
188 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
189 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
190 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10,ICD-10-TM ประจำปี 2019 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย

ประกวดราคา/TOR