ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล : ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
171 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
172 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน
173 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุรับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
174 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง
175 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง
176 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
177 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
178 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
179 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
180 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
171 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ramathibodi ECMO 2019 ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
172 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ของสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติประจำปี 2562 (DICOM 2019)
175 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
176 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Advance R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications(R2019)" ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
177 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
178 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
179 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง การจัดการมาตรฐาน FMS ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
180 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "โรคจมูก ภูมิแพ้และไซนัส" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดราคา/TOR