ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล : ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
171 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
172 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
173 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
174 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
175 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
177 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
178 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
179 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
180 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
171 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ramathibodi ECMO 2019 ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
172 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ของสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติประจำปี 2562 (DICOM 2019)
175 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
176 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Advance R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications(R2019)" ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
177 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
178 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
179 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง การจัดการมาตรฐาน FMS ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
180 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "โรคจมูก ภูมิแพ้และไซนัส" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad