ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
851 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
852 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program,MMM รุ่นที่ ๖๘ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
853 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
854 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและลมุนไพร ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
855 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
856 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๓๒ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
857 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลีนิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ ๑๔
858 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ของราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์
859 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้น เรื่อง "The essential in pediatric respiratory care" (หลักสูตร ๑๐ วัน) ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
860 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "Smart Healthcare"

ประกวดราคา/TOR