ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
451 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
452 ประชาสัมพันธ์งานประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความมผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วย-ใช่แล้วหรือ ของสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
453 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง Health and social innovation for aging populations ของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
454 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านการจัดการความปวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ของภาควิชาวิสัญญีพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
455 ประชาสัมพันธืงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ในหัวข้อ เรื่อง Herbal and Complementary Medicine Innovation:East Meets West
456 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลิกนิก ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
457 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตร 6 เดือน) ของสถาบันทันตกรรม
458 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาว(หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ของสถาบันทันตกรรม
459 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
460 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

ประกวดราคา/TOR