ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
441 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 ของฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
442 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ทิศทางการแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้โหราเวชศาสตร์ในยุค 4.0 ของสำนักเลขาธิการสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
443 ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาผู้บริหาร หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 และ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0 ของสถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
444 ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาของสถาบันรังสิตวิชชาสัย มหาวิทยาลัยรังสิต
445 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
446 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2562 : อีสานดิจิตอล สานพลัง สร้างนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
447 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสหวิชาชีพสาธารณสุขและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
448 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ของสำนักงาน ก.พ.ร.
449 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ จำนวน 8 รุ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
450 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัมนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR