ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
411 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันเก้าเก้าเทรนนิ่ง
412 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
413 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ High-resolution computed tomography(HRCT) ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
414 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ โครงการ Pain and Palliative care for doctors และโครงการ Advance course in Palliative care ของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
415 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒฯาเด็กและครอบครัว
416 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร OPhthalmic Technicians รุ่นที่ 12 ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
417 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร...ให้ห่างไกลความเสี่ยง" ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
418 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 15 เรื่อง การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและการเสริมสร้างทักษะเพื่อสุขภาพตาที่ดี ของสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย
419 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ Daignosis on Cytology in FNA,Head and neck,Thyroid and Breast ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
420 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นวัตกรรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล" ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad