ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
361 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
362 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
363 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ(Disaster preparedness for nursing) ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
364 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2562 "The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019)" ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
365 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 6 ของศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
366 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) รุ่นที่ 4 ปี 2562
367 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
368 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7
369 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลัุกสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภุมิสารสนเทศ(SCGI Master Program) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน)
370 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad