ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลอุดรธานี

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
10 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
891 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ ๑๕
892 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมอบรมฟื้นฟูวิชาการ การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
893 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้จัดการโรคเรื้องรังในผู้สูงอายุ
894 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
895 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
896 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เครื่องมือควบคุมกำกับประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
897 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพุดและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ
898 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครั้งที่ ๒๕ เรื่องนวัตกรรมและระบบบริการการพยาบาลใหม่ในยุคดิจิตอล
899 ประชาสัมพันธ์งานประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานสาขาตา เพื่อการดูแลสุขภาพตาประชาชน
900 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกวดราคา/TOR