ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 28 ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
371 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
372 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
373 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)
374 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
375 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๑ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
376 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเรื่องผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดกรองเบื้องต้น (ODOD)
377 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
378 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
379 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
371 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒
372 ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2562 ของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
373 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
374 ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R e-Journal ของมหาวิทยาลัยมหิดล
375 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
376 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
377 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง แรงจูงใจในตนเอง : พลังใจในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นสุข ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
378 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน : "การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
379 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าสึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 17 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
380 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-Congress Workshop เรื่อง "Advance Course In Breastfeeding : Common Problems In Breastfed Infants" และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 20 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น

ประกวดราคา/TOR