ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 TASP Annual Scientific Meeting 2018

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
341 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
342 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
343 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
344 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
345 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
346 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
347 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
348 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)
349 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
350 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๑ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
341 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลครอบครัว : การบูรณาการการบริการทางคลินิก พฤติกรรม และสังคมในชุมชน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
342 ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภา,สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณพิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
343 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหัวข้อ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐในระบบบริการสุขภาพ (Private Sector Engagement for Health Services) ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
345 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Today Practice and new frontiers in critical care and emergency medicine ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
346 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
347 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
348 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Emergency Management ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
349 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
350 ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad