ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ BRAND,S Health Conference 2019 ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
141 ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน
142 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
143 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ
144 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
145 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2
146 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
147 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
148 ประกาศ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
149 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส)
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
141 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 18-20 กันยายน 2562
142 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 14-16 สิงหาคม 2562
143 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
145 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
146 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
147 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
148 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ของโรงพยาบาลสกลนคร
149 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
150 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Wound,Ostomy,Continence and Foot Care ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR