ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

AttachmentSize
RN-1.pdf177.72 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
61 การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุุขปฏิบัติงาน
62 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
63 รับสมัครคัดเลือก ผอ.รพ.สต.
64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
65 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งจะ.เวชสถิติ)
66 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
67 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
68 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
69 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
70 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการประเภททั่วไป (ตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
61 ประชาสัมพันธ์การเสวนา "เวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ" ของมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย
62 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ และเรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BERTERPITCH TECHNICAL & DESIGN VISUAL PRESENTTION ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
66 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 และการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ของศูนย์การบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67 ประชาสัมพันธ์การประชุม 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session (APHRS 2019) ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
68 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 และ 15th Ramathibodi Surgical Forum ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
69 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง "Current Practice in Respiratory Care for Adults and children 2019" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
70 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019) ของชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad