ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ให้ผู้สอบได้ในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หากไม่ไปรายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

AttachmentSize
aaa.pdf103.81 KB

ความคิดเห็น

Selecting An Urgent Situation Plumbing Professional

And talking kinds' brain, even yet in a democracy that has a Constitution that protects the best to take action, sadly leads to an unique risks. This is especially true if one, like Joe the Plumber, echoes reality to power, the power in this case being Barack Obama, a person whose acolytes value a cult figure as more than a politician.\n\nWhether you are in need of installing a radiant heating remedy or your already-existing program demands servicing, Plumbing & Neerings Heating may fit the bill.\n\nTo be always a registered plumber in Canada, you have to acquire the right certification. To become accredited you'll have to complete an application from an accredited post secondary school. The plumbing software is generally about four decades.\n\nsolders, Welds and occasionally might connect fixtures together when required. electricians install water heaters, such as: containers, bathroom baths, toilets, dishwashers and accessories, Once installing the piping system is full.\n\nPlumber Apprenticeships are one of the very sought-after trades, and due to the high demand, one of the best paid trades you certainly can do. Plumbers are always on the move and meeting new people, so you must be someone who doesnt brain finding their fingers dirty to greatly help find problems, and then have the opportunity to find a solution. Plumbers may cope with Water materials, Gas, Sewerage, Heating methods and actually roofs, rendering it a really vast and ever-changing work.\n\nThere are a lot of plumbers which advertise themselves as crisis 24 hour plumbers. And permanently reason. They understand that they can charge a lot more to customers who have a significant predicament. If you examine the local company index you are planning to find a list of plumbers. A large amount of them will be accessible 24-hours a day, seven days per week. As a result, a crisis plumber gold coast is actually simple to find. It's in your most readily useful interest to call as much electricians as possible so that you've some bargaining strength if you suspect that one is giving a particularly high quote to you.\n\nYou know that plumbers are responsible for fixing things like bogs, and for installing new shower-heads, but when you have never been a plumber or known somebody who was a plumber, you mightn't truly determine what all a plumber must certanly be educated in so that they could be certified as a plumbing contractor in a specific region.\n\nAn alternative solution vital matter to find out is even though the contractor is insured or not. Insurance policy is an individual of the features which might be expected of any professional specialist and disregarding this could set you up for serious problems. Ahead of debate on the function that you'll require completed, you should insist on having a duplicate of the plumber's insurance coverage policy.

Diy Plumbing Guide By Terry Perkins - Articlecity.Com

There are lots of approaches to unclog a sink in the bathroom. You can do it manually or through the use of chemical cleaning products for sale in the marketplace. Blocking bathroom drain your self, will save your self the price of the plumber and the embarrassment of the plumber passing comments on bathroom cleaning like 'When was the last time you got your drain unclothed?', 'It's a large clog!', an such like. If some water is flowing through the bathroom drain, then it'll be simpler to unclog bathroom sink. In comparison to kitchen sink, your bathrooms sink gets more. In destroy, hot-water keeps flowing therefore the blockage and other fried stuff gets mixed. Also, things that decrease the toilet sink are hair, toothpaste, soap and other gooey products, which boost the chances of clogging.\n\nThese PE pipes can be found in roll of 100ft usually. You can purchase the pipes of ft. long. They're available in blue color for cold water and red color for warm water. These pipes are generally found in the interior of the home. However they can be used in the exterior too. They are resistant to injury by freezing. They will expand and contract while the water freezes or thaws in the tube.\n\nWhen I and Toolgirl were shooting this part she used the term auger plus a snake. Sometimes sending a coil towards the clog will work in the event that you simply need to get down and loosen things up.\n\nIf you should be looking for tools or have questions about tools we have learned all about tools, how to wash them and how to fix them. You can ask questions with this hubpage and if you are looking for a specific sort of instrument, let us know and we can probably think it is for you.\n\nWhen you hear the clock making these annoying tick-tock sounds, you get anxious; and because agitated condition, it will be much more difficult for you to acquire some slumber. So cover the clock. Experience it the other way if you must. If it's the type that tocks annoyingly and ticks, remove it. Make use of a silent one rather, so you'll perhaps not be tormented every evening with the sound of each passing minute of precious sleep you lose.\n\nTake into account these numbers are derived from someone working 40 hours a week. As such, the base rate is what this really is considered. Overtime will use which will turn out to be more income, In the event that you perform more than 40 hours. Your pay will be less, should you not work 40 hours a week. The amount of money earned as a dégât d'eau montreal is situated upon how much you operate and the services performed.\n\nIf your pipe burst is close to some sink or appliance, you are able to always check and see if there's a valve near that appliance. Most sinks and bathrooms have water valves that can be turn off. However, a lot of the time the pipe burst won't happen close enough to a machine, sink, or toilet to be stopped with your valves.\n\nFeel free to leave a comment below, If you have any questions or concerns. Also, if you found this article useful, I had appreciate it if you shared it with friends and bookmarked it for later.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 อัตรา
7 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 23 ตำแหน่ง
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 4th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation (The 1797th Chest Conference) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภายใต้ชื่อ FOSS4G Thailand 2019 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR