ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

AttachmentSize
789.pdf382.12 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
851 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
852 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program,MMM รุ่นที่ ๖๘ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
853 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
854 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและลมุนไพร ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
855 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
856 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๓๒ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
857 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลีนิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ ๑๔
858 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ของราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์
859 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้น เรื่อง "The essential in pediatric respiratory care" (หลักสูตร ๑๐ วัน) ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
860 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "Smart Healthcare"

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad