ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

AttachmentSize
Doc20210727163143.pdf32.79 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
10 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
791 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
792 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทันตกรรมทั่วไป หลักสูตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ หลักสูตรทันตกรรมประดิษฐ์ และหลักสูตรปริทันตวิทยา ของสถาบันทันตกรรม
793 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERRNCE ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
794 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Smart ER & EMS literacy: ฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ของสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย
795 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
796 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
797 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ” ของศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
798 ประชาสัมพันธ์การการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
799 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขมืออาชีพ สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการเงินแนวใหม่ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
800 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด

ประกวดราคา/TOR