ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 3 อัตรา

AttachmentSize
Doc20210709165725.pdf324.77 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
781 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
782 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2018 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
783 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Daibetes : Shape the treatment & Care in 2018 ของชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย
784 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
785 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
786 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” รุ่นที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
787 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติ : การจัดการสุขภาพในชุมชน ของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
788 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “New Strategies for Restorative Excellence” ในโอกาสวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
789 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๔ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
790 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad