ประกาศรับสมัครคัดเลือกเำพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จังหวัดศรีสะเกษ  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 12 ราย  ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

AttachmentSize
n12.pdf376.49 KB

ความคิดเห็น

Carpet-Cleaning Magic

Yes, much has been said and done with regard to carpet-cleaning but where has it-all really gotten you? Many have asked about the best ways of carpet cleaning and a few consider they've found the answer to the typical household task, simply to get themselves calling the amount of these local professional carpet clean! It really is accurate. Discovering effective carpet-cleaning strategies can be quite the job. Therefore it becomes even more significant to get the best tips for carpet-cleaning help you keep your carpet squeaky-clean.\n\nOut-of 1320 evaluations on Amazon.com, about 67.2 percent give Hoover SteamVac F5914 a rank of 5 stars, about 23.5 percent give it 4 stars, about 3.7 percent give three superstars, about 1.2 percent give 2 celebrities, and about 4.4 percent give this carpet cleaner only 1 star.\n\nAsk from last customers. In case your picked away cleaners have really been in the business sector for several years, it truly is liable that they already own a whole lot of customers. Ask for their names. If you maintain them with you now, it truly is time for you to do a small search. You could chit chat earlier in the day clients or contact them on the telephone. In this way, they are able to surely help you compose one's mind whether to enable them all to do the carpeting cleansing for you too.\n\nSelect a vapor cleaner that uses a minor amount of dampness during the steaming process. Wool absorbs and retains moisture so if it's possible to do so utilize a steam cleaner that enables a dry extraction procedure.\n\nIn case you need a fast cleaning effect, then select for ready made products. It is possible to either purchase a chemical based cleanser or an organic product. Goods which are specifically meant for tenacious pet stains offer a fantastic activity by removing every footprints in the carpet. Get acquainted with the best carpet clean solution for dog stains from your next sentences.\n\nYou can prepare a combination by combining ammonia with a dish washing soap. This is one of the finest carpet cleaning gold coast procedures. One tsp of ammonia is included with a pot of water and mixed nicely. Use the remedy with a clean over your pet spot to remove it.\n\nUse SMALL quantities of the cleaning agent to the towel or cloth (not the carpeting) and BLOT, don't apply, functioning your path from the edge of the place inward. Hopefully you have pre-analyzed the broker on a fairly inconspicuous region of the carpet a long time before the mishap has happened.\n\nAs previously mentioned, water and dirt means mud. Examine the collection container of the upright steam clean after exceeding the rugs. When it is extremely filthy, chances are the carpets are not completely clear. Think of how much filth and dirt is still down within the fibers as it's not feasible to extract all the water with an erect steam cleaner. Permit the carpets to dry completely, and contemplate exceeding them again. They'll look way cleaner than they were, and they will smell much better also.

Commons Services Of The Plumber

You can even find a plumber by searching on the internet. But be certain just because a well meaning plumber that's serious about his work will even have a good website to compliment his work to evaluate his website. Asking at your neighborhood plumbing store is also a choice to getting good Limpa Fossa Curitiba (plumber assistance in Curitiba ); they're able to adequately point you to a reliable and trustworthy plumber locally.\n\nAmong the first things to consider is the chance of an emergency, as plumbing dilemmas do not only occur throughout business hours. Once you use a plumber for starters task, it's useful to use him again as time goes on, as you have an idea of his prices and quality. That is why, pick as several of the most readily useful are available 24 hours each day, one that has crisis hours. Of course, you will often be billed additional for after hours appointments, therefore make certain that the issue is one that can't wait before day, such as a flood or complete insufficient water for hours.\n\nAccuracy: One of many biggest problems with individuals who attempt their own plumbing is that they misdiagnose the situation. Often you can find escapes that appear to be comes from one area, but really that's only where in actuality the leak is manifesting. A professional plumber can find the main of the problem and fix it instead of just throwing a band aid over it.\n\nRather than just thinking of what can be achieved inside of your household, consider carefully your outside. In case your grass is turning brown, you may need more water compared to weather forecast can provide. Chat with a specialist to view about installing a sprinkler or watering program. Plumbers might help you select the right program for the home, install it and possibly supply servicing solutions if you had like.\n\nHot water fix 'Burst or leaking hot water cylinder? No hot water? Discharging hot water cylinder valves? Low hot-water pressure? Call Eagle Plumbing for a rapid response and the very best and most effective solution.\n\nIt is fairly simple to be always a plumber gold coast in case you have the correct dedication. You have to bear the required plumbing training courses. After that you produce your useful abilities being an beginner and usually start. After you've place in 36 months being an apprentice, you are eligible to make an application for the plumber's license exam. There is no hard and fast rule that you'll require to truly have a license. But when you've it, your have the edge over others. There are specific things that you have to be able to do if you want to flourish in this industry.\n\nPlumbing Inspections: To be able to lengthen living of your plumbing program and avoid dilemmas, a plumber can evaluate and completely study your plumbing system and most of its parts. A plumber could study the entire plumbing line, check the working situation of devices including the pump, water meter, drain-field, septic tank, warm water tank, gasoline line, etc. A plumber knows report it for their customer, how to identify a challenge, and provide a offer to help make the repair. A plumber may also send a video examination camera device down the drain lines to examine the inside of the pipes.\n\nAlthough most of these courses discuss some common aspects of plumbing technologies which are to become studied with some variants occur included too. Before choosing a class plumbing one should check-out whether it's the right choice to get a good career why these courses have helped lots of people becoming a high earning plumbing professional. If a person needs to focus on the plumbing functions he should discover the fundamental lessons of plumbing technology and need to get a license to do the plumbing work. Because the specialization in plumbing may help a plumber to earn more money and can fix his job in the plumbing industry with possessing a certificate to-do all the plumbing works.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
10 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 4th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation (The 1797th Chest Conference) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภายใต้ชื่อ FOSS4G Thailand 2019 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR