ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

AttachmentSize
ssko280564.pdf1.76 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
291 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
292 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
293 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
294 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
295 รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
296 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพเพื่อเข้่าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
297 รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
298 ขยายระยะเวลาสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.ภูสิงห์
299 ประกาศเลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์
300 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
291 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
292 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
293 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
294 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
295 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
296 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
297 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update Surgical Nursing 2019 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
298 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2019 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
299 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
300 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกวดราคา/TOR