ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

AttachmentSize
New Doc 2019-11-13 16.10.51.pdf354.45 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
161 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
162 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
163 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
165 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์
166 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
167 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการเอดส์
168 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
169 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
161 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
162 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 18 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS Workshop 2019) ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
163 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ของสมาคมพยาบาลทหารบก
164 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "Khon Kaen International Conference In Palliative Care" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง เส้นทางสู่ APN : การเตรียมผลงานเพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้ั้นสูง ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)
166 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562" ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
167 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 20 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
168 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น "DIY in Pediatric" ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
169 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประจำปี iAOC annual meeting ครั้งที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
170 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Orthodontics 4.0 ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad