ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

AttachmentSize
New Doc 2019-11-13 16.10.51.pdf354.45 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
142 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
143 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
144 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
145 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
146 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ
147 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
148 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
149 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
150 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
141 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 18-20 กันยายน 2562
142 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 14-16 สิงหาคม 2562
143 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
145 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
146 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
147 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
148 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ของโรงพยาบาลสกลนคร
149 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
150 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Wound,Ostomy,Continence and Foot Care ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad