ben bilmem esim bilir oyna

ติดต่อเรา

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

485 ม 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ 045616040-6

- ธุรการ/งานสารบรรณ ต่อ 102

- คลินิกทันตกรรม    104,105

- ควบคุมโรค 107

- ทรัพยากรบุคคล 108

- ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 109

- ห้องวิทยุสื่อสาร    110

- นิติการ       113

- การเงินและบัญชี 210,211

- ตรวจสอบภายใน   212

- พัสดุ/ก่อสร้าง 215

- เลขานุการ 217

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 304

- แผนไทย 303

- คุ้มครองผู้บริโภค 305

- ยุทธศาสตร์ 307

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 308

- โสตทัศนศึกษา 309

- ประกันสุขภาพ 310

- ส่งเสริมสุขภาพ 311

- พัฒนาคุณภาพฯ 312

 

โทรสาร 045616042,045616047

 

Email:ssko2560@gmail.com

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
301 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
302 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
303 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
304 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
305 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
306 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
307 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
308 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)
309 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
310 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๑ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
301 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 หลักสูตร
302 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 "Consensus & Controversy in Rheumatology" ของสมาคมรูมาติสวั่มแห่งประเทศไทย
303 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16
304 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
305 ประชาสัมพันธ์การอบรม Pre-congress Workshop และประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
306 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
307 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ของกองทุนสวัสดิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
308 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 1 ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
309 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
310 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad