ben bilmem esim bilir oyna

ติดต่อเรา

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

485 ม 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ 045616040-6

- ธุรการ/งานสารบรรณ ต่อ 102

- คลินิกทันตกรรม    104,105

- ควบคุมโรค 107

- ทรัพยากรบุคคล 108

- ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 109

- ห้องวิทยุสื่อสาร    110

- นิติการ       113

- การเงินและบัญชี 210,211

- ตรวจสอบภายใน   212

- พัสดุ/ก่อสร้าง 215

- เลขานุการ 217

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 304

- แผนไทย 303

- คุ้มครองผู้บริโภค 305

- ยุทธศาสตร์ 307

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 308

- โสตทัศนศึกษา 309

- ประกันสุขภาพ 310

- ส่งเสริมสุขภาพ 311

- พัฒนาคุณภาพฯ 312

 

โทรสาร 045616042,045616047

 

Email:ssko2560@gmail.com

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
231 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
232 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
233 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
234 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
235 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
236 การรับสมัครคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)
237 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างเทคนิค
238 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
239 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
240 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
231 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2562 เรื่อง 2P Safety : Nurse Excellence
233 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 16 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
235 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
236 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2562 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
237 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก(SI) ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัมนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
238 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
239 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
240 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad