ด่วน ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงาน

            ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาะารณสุขและการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวฯ  ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2555 และให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบกับส่วนกลาง

ในการนี้  จึงให้ผู้รับผิดชอบจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ ให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555

             1.  สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิใช้ในการจ้าง) ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบแสดงระเบียนการศึกษา

             2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

             3. สำเนาคำสั่งจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

              

 

AttachmentSize
26 สายงาน.xls387.5 KB

ความคิดเห็น

Blocked Drains And Just How To Unblock Them

Plumbing problems are no joke and I became aware of this faster than you can say, 'Oh my gosh, my bathroom has four inches of standing water on the floor.' This really is no joke either. I feel the story does more justice than straight up letting you know what happened, so here it goes.\n\nIt was in the dark period ahead of the internet, and to ensure was my weekend gone they wanted a letter of application. I published it to the Monday and was so eager and anxious it seemed like weeks before I got an answer.\n\nYou may possibly want to think about tankless water heaters if you want to store water in your home. These kind of water heaters heat-up your water the moment it's being used, so you aren't wasting energy on maintaining your water hot when it is not being used.\n\nYou can fix it easily, if among your pipes is leaking. Drain the water from the pipe by shutting off your main valve and open the faucets to drain the residual water. Cleanup the pipe from corrosion with sand paper and apply soldering flux. Heat the pipe with a torch and apply new solder. Repeat until the leak stops.\n\nThat is my personal weapon of choice. You'll find plungers of small obtainable in the market, especially for bathroom sink. Unless you have a tiny plunger, a toilet plunger will also do. It is exactly that utilizing a small plunger, will reduce some water from splashing around. Fill the sink pipe with water, now place the plunger to the drain. Till the plunger head is inside water, pour some water about the plunger. Today start plunging intensely, do that at the very least 10-15 times. If some water is leaking through some vent, ask somebody to cover the vent with a rag. After unplugging the bathroom sink, pour some heated water.\n\nYet another approach to find local plombier montreals is always to go online, key in 'Vancouver plumber', or whatever city you reside in and a listing of local plumbing contractors can pop up. You can search for a contractors website and see what they can offer you.\n\nIf your pipe burst is close to some tap or appliance, you can check always and see if there's a valve near that appliance. Most sinks and bathrooms have water valves that can be turn off. However, the majority of the time the tube burst won't happen close enough to a product, sink, or toilet to be stopped with these valves.\n\nUnfortuitously, the bathroom began dripping when I got it back together and I was not able to find and fix it. Therefore, the plumber had to be called straight back. He found an issue with one of the elements inside and quickly set it.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 4th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation (The 1797th Chest Conference) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภายใต้ชื่อ FOSS4G Thailand 2019 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR