ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน

ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้ โดยให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลตาม file ที่แนบ ส่งทาง E-mail : pun.v@hotmail.com ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 12.00 น.

AttachmentSize
abcd.rar68.28 KB

ความคิดเห็น

Steam Cleaning.Com

Exactly how many people can develop an ulcer at the thought of a stain on your carpet? Carpet is actually a substantial investment as many purchase enough to include rooms around their home. In the event that you enjoy your luxurious flooring then you certainly must protect it against unintentional leaks and carelessness. When someone spills something on your flooring, how can you remove it? Real Easy has an amazing set of carpet-cleaning solutions for practically any and every spill. For people other New Yorkers, these suggestions will definitely be convenient as hiring companies not only need time, but extra change. Why not simply do that ourselves? Have a gander at our three favorites below and to see more, click here or visit www.realsimple.com for further cleaning methods.\n\nIf you've got deeper colored carpet, be sure to examine this before leaving it upon your carpet to be certain there will be no bleaching effect. The cleaner may be utilized around your home for bothersome hard water spots and cleaning tiles, but we primarily utilize this like a carpet cleaner. White vinegar is less severe as a multi-purpose cleaner. Keep this in a secure place as it's dangerous for small kids who may possibly ingest it.\n\nIn the next phase, you must utilize vapor steam cleaners to disinfect and deodorize. This kills termites and spores. This will also go a really long way to ease allergies in people who are vulnerable to dust issues.\n\nWhen purchasing a vacuum cleaner, it must also be user-friendly, for example, assembling procedure and dismantling after-use for maintenance. If these requirements are not met, there's a high chance it is going to be left within the store and end up becoming messy.\n\nFor actually simple carpet deodorizing, all you have to is a few baking soda. But when you need to add a bit of great scents to your home, you can also add plants or essential oils towards the soda.\n\nThe good qualities of dry carpet cleaner gold coast rest primarily within the fact the carpet dries very quickly, generally in less than an hr. That makes it ideal for businesses that cannot close like airports, casinos, etc. Additionally it is great for homeowners who hate the bother of waiting for rug to dry. Yet another pro is that it really is generally gentler on delicate components that cannot take a great deal of water-like delicate asian or silk rugs.\n\nThe primary cause that produced F4914-900 so sell able is exceptionally simple. The cost for F5914900 is considered cheap by many clients evaluate to the occupation this device can provide.\n\nYou can employ vacuums as often as you can as this resembles cleaning your hair. Make sure that you take advantage of just the lower pH cleaners for cleansing wool carpets. It is never strongly suggested that you use over-the-counter products for cleansing wool carpets. The high-ph cleaners would essentially break up the hard scaly or follicle surface which retains the fiber and this may lead to a fluffy mess. You should also be sure not use wash when cleansing wool carpets as it could damage the fiber. It's nevertheless recommended that you take advantage of wool secure spotters using the acidic rinse when cleaning wool carpets. This will aid in removing all the deposit and can also make the wool materials slightly acid as this may help in maintaining wool softness.

How You Can Practice Becoming A Plumber

If you are considering a plumber for the home's toilet or sink problems, you could be thinking how exactly to begin choosing one. After all, each city has several, and most are likely qualified to fix your problem. Before you decide, consider a few factors that are good to own in a plumbing company.\n\nPerhaps one of the first things someone may possibly consider in choosing a plumber is just how much they would charge due to their plumbing services. This really is a very important things to take into account since it can possibly give you a very great plumber who fees somewhat way too much or his work is just taken by a cheap plumber for granted; you wouldnt wish that. It is recommended to canvass for several plumbing services before selecting the most appropriate one.\n\nABC announcement staked out Joe-not-a-plumber's household and discovered that Joe had wished to get a plumbing company using an asking price of $250-280,000. His profits? Less than that. Yes, you first got it, Joe the plumber, who we now know isn't an appropriate plumber, wouldn't confront any tax boost whatsoever under Obama's tax strategy.\n\nWelds, solders and sometimes may possibly fix fixtures together whenever necessary. electricians deploy bogs, such as: containers, restroom bathrooms, fittings, dishwashers and water heaters, Once installing the piping system is full.\n\nThere's likely to be onetime in your life that you'll need to both call a plumber to correct that leaky pipe or repair the dripping plumbing pipe your self but before you do there's some information you should be aware of before you test that plumbing repair.\n\nIn general if one considers the many benefits of using the services of the gold coast plumbers.that has CCTV and does Hydro Jetting one should state that Hydro Jetting and CCTV is really a match manufactured in paradise and ought to be used by every plumber.\n\nPlumbing Inspections: To be able to increase the life span of your plumbing program and reduce difficulties, a plumber can completely examine and determine your plumbing circle and all its parts. A plumber may examine the complete plumbing line, check the operating condition of units including the pump, water meter, drain-field, septic tank, hot water tank, fuel line, etc. A plumber knows how to identify a problem, report it with their customer, and supply a quotation to make the repair. A plumber may also send a video examination camera product down the drain lines to check the inside of the pipes.\n\nIf boiling water doesn't unclog your depletion, await the sink to cool off and then eliminate the basket drainer. Use a plunger to attempt to clear the clog within the drain. That is best attained by utilizing swift, sharp movements with the plunger. This might take several minutes to achieve success, therefore don't stop trying too easily should you not unclog the sink right away. When the clog clears, remove it from your sink towards the trash can and replace the basket drainer.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 4th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation (The 1797th Chest Conference) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภายใต้ชื่อ FOSS4G Thailand 2019 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR