การรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขอให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ปี 2551 ลงไป  ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปรายงานตัว ในวันที่ 1 มีนาีคม 2556               เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ  โดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

AttachmentSize
banju1.rar159.71 KB

ความคิดเห็น

Professional Carpet Cleaners

Obtain a registered carpet cleaner. Make specific that the firm you're Choosing has a credentials that they in reality have undergone specialist trainings. Against the high service speed of carpet cleaning, there is no dubiousness that lots of non-certified carpet cleaners will offer their services at lower rates. You should be fortunate enough in case you earn to have your carpeting cleaned and remain unscathed.\n\nOut-of 1320 critiques on Amazon.com, about 67.2 percent give Hoover SteamVac F5914 a ranking of 5 superstars, about 23.5 percent give that 4 superstars, about 3.7 percent give 3 superstars, about 1.2 percent give 2 stars, and about 4.4 percent give this carpeting clean only 1 star.\n\nSet the elements in a spray container and milkshake. For deeper stains or the ones that have set in to the carpet, saturate the region and protect with a magazine. For quick spills, mark and clean up the spot. For much more pesky stains, allow it to soak for an hour or two or even over night.\n\nIf you have kids, allow them to help. Provide them with certain days that they are responsible for cleaning. In case you have more than one kid, maybe one may vacuum as the other sets the desk or does the supper dishes. Mommy's small children usually enjoy cleaning. Benefit from that and become these inside the cleaning custom while they still want it.\n\nThe rotating brushes may also be switched off for safe operation on hard floors, providing added versatility. The brushes could be removed easily for cleaning when the need comes up. When attached to the 8-foot stretch hose, a powered hand tool with two SpinScrub brushes is a great accessory for deep cleaning on stairs, upholstery, or difficult-toreach locations.\n\nIn times past, rugs were really large rugs that attained almost to the walls, but weren't attached down. These rugs were quite thin, a lot more like large items of embroidery. The carpeting needed to be taken up sporadically for cleaning. gold coast carpet cleaning was an arduous undertaking that involved rolling up enormous carpets 16'- 22' toes extensive. These were taken outside. Then a carpeting had to get outdone with 'rug beaters'. Rug beaters were made from wire bent into elaborate designs. The housewife would beat the carpet to eliminate dirt. Envision the allergens and dust that got into every pore of the body!\n\nThe lower tank holds the dirty solution picked up from the carpet and unlatches to easily pour out into a sink without dropping. For cleaning stairs or furniture, this Haier strong cleaner has a long 8-foot hose and an unique stair\/upholstery nozzle that scrubs out spots.\n\nCarpeting dry cleaning at home needs about 1 hour to finish this cleaning strategy, which isn't so in case of washing or warm water extraction. Nevertheless, for long term care, steam-cleaning the carpeting is advised between two dry cleans. In case of difficult carpet spots, providing the carpet to some professional carpet-cleaning service is just a practical alternative. In the end, showing the carpet cleaning price is better, in place of spoiling the area aesthetics with a stained carpet, right!

The Importance Of Plumbing

A superb plumbing enterprise card shouldn't be-all about you; it should be about exactly what the customer needs. While it's crucial that individuals love your card, it's more essential that the card makes them think about calling you when faced with a plumbing disaster.\n\nNow you're all cleaned-up and ready for lunch, however, the water takes such a long time to drain out of your tub, then you're always left with a mess of grunge in the drain. You rinse the tub and clean it out but the pooling water is really a problem. D. I. B. plumbing?\n\nAccuracy: Among the biggest difficulties with those who attempt their particular plumbing is they misdiagnose the situation. Frequently you can find leaks that seem to be comes from one location, but really that is only where in fact the leak is manifesting. An expert plumber will find the basis of the situation and fix it rather than just throwing a band-aid over it.\n\nA tube wrench plumber is really a heavy duty and challenging wrench. Most plumbers used this device for pipe fitting and pipe clutching. This device can also be used in unscrewing and shrinking nuts and caps for plumbing repairs.\n\nThe Kenosha plumber can visit you anytime of your day. When he trips your property, then he will check the pipes for escapes, check the water force, the drainage systems and a lot more. More over, it's possible to provide plumbing services to showers, sinks, commodes, irrigation systems, septic tank systems and well pump systems. Also, if you need installing strain washing and back-flow devices, then a plumber may help you out. For you to understand the different services that he's ready to offer, then you should question him regarding what he can offer you.\n\nLike all other career, plumbing isn't an easy job. Anybody involved in this market will demand grit, determination, work and dedication to produce it large in this field. Careers in plumbing are a great option when you have undergone teaching and improvement courses of plumbing. If you professionally wish to establish oneself as being a gold coast plumbers, then starting extensive training is a must as it allows you the hang of how things are maintained in this industry.\n\nNow do not have the wrong perception here. I am not saying that just any look will do, or that you ought to not pay any attention to the design and style whatsoever. On the opposite, how you present yourself and your plumbing services still counts to get a lot, and is clearly the first thing that catches the eye of the customer.\n\nPlumber Greenville always ready to place their key and major focal points on impressive manufacture in how of plumbing service for both residences based plumber complications and commercial plumber service customers and supply an outstanding service. Plumber Greenville present trouble and trouble free solutions inside the finest and realistic price using the tremendous peace of mind and its satisfaction. Plumber Greenville professionally expert and have the tools and trained to handle any situation. Greenville electricians provide 24-hour support and strain the value of tedious maintenance on your plumbering situation viz adding new water heaters, correcting leaking faucets, removing blocked pipes, precautionary services, video inspections, backflow services & assessment.

Blocked Drain? Anything You Do, Do Not Swallow!

House plumbing issues can be a headache, and lots of people think the do it yourself repairs are only as hard. Surprisingly, many plumbing problems are fairly easy to repair. This informative article can give you tips and techniques to help you make a variety of DIY house plumbing repairs. From garbage disposal and bathroom problems to sink and shower head leaks, that is your go-to information for home plumbing fix recommendations.\n\nIt was in the dark period ahead of the web, and to ensure was my weekend gone they needed a letter of application. I posted it on the Monday and was so keen and anxious it seemed like weeks before I got a reply.\n\nFor troubleshooting this issue, you just need to clean the flush ball or even the flapper. Raise up the areas and clear the deposits utilizing a small brush. Fix them because they were, and check if the thing is resolved. If the situation still persists, then possible the elements are used excessively and are exhausted or bent, that is stopping them to seal with the flush valve seat. When it is therefore, then you definitely have to get the parts replaced.\n\nIn case the metal hanger is proving to be useless, you'll have to utilize a plumber's snake to perform the task. Put it in the depletion, twist it a few times and as soon as you sense it is touching the clog, pull it up towards yourself. Change the water tap on and check when you have been able to unclog shower drain correctly.\n\nThen place a tiny container under the drain tap, when there is water in the drain tap, to ensure, it generally does not pour out. Begin with loosening the upper nut first. Then loosen the nut on the pipe which goes into the wall and place the pipe in the ocean. It'll be filled with water. Now remove all of the old washers and nuts from the pipes. Do not put any drain plumbing pieces, as though they are in good condition, you need to use them again. However, if they're broken, it is possible to discard them.\n\nThe telephone numbers where shown plainly for different areas on the website www.lentheplomberie lasalle.com. There was no waiting time on the telephone and I was greeted with real person.\n\nIf you have a clogged toilet, obtain a plunger and drop your toilet. Or obtain a toilet auger, when it is a far more difficult toilet jam and unclog your toilet. A toilet auger works such as for instance a snake and is watchfully pressed down the pipes of the toilet. It's fairly easy to use and can extend 5+ feet through your pipes making it easy to unclog that toilet jam.\n\nOh one more thing. In order to comply with competition rules which I have just invented, I should explain that I have never been a professional plumber, am not connected with the plumbing industry and have little interest in plumbing, plumbers or other plumbing related material.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
10 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 4th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation (The 1797th Chest Conference) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภายใต้ชื่อ FOSS4G Thailand 2019 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR