ben bilmem esim bilir oyna

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุุขปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

AttachmentSize
จพ.ทันต.pdf137.46 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
801 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม Satir model in clinical daily practice series: how to help patients with loss and grief ของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
802 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018 ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
803 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลราชวิถี
804 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2th International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
805 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “ID Rama Workshop 2018” ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
806 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลเพื่อสารสนเทศสุขภาพ ของสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข
807 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน “Mu Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล” ครั้งที่ ๕
808 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ – นรีเวช” ของโรงพยาบาลราชวิถี
809 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
810 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2018 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad