การจัดสรรวงเงินบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค. 55 เพิ่มเติม รอบที่ 2

การจัดสรรวงเงินบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค. 55 เพิ่มเติม รอบที่ 2

จังหวัดได้จัดสรรเงินเดือน(เพิ่มเติม)  จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตามที่ได้รับจัดสรร
ทั้งนี้ ให้ส่งผลการพิจารณาให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555

AttachmentSize
salary.zip40.29 KB

ความคิดเห็น

Selecting A Plumber Service

Take your own survey to see which of the three to four publications in your community a lot of people use and devote your bucks there. No need to get them all. Spend the cash you save very well classy graphics to your plumber's truck.\n\nSo how exactly does a business card help in marketing your plumbing firm? Listed here are three basic yet crucial methods as possible apply to your card. Given the best factors, your card will help you then become the go-to guy if any plumbing emergency pops up.\n\nInitially each one of these may look daunting for your requirements. But as time passes, you'll discover the entire procedure smooth. Plumbers have been in high-demand and the money attached to the work is pretty good.\n\nThe solutions electricians offer is vital to preserving a plumbing system. Aswell, emergency plumbing services are also offered by them. A plumber is an expert in every aspects of plumbing and help preserve your plumbing technique in good working order for many years.\n\nIf you've ever through to become a qualified plumber, you may train to become a plumber and take courses right from the convenience of your house or through a traditional or technical college. Plumbing question that the specific be experienced in commercial and residential plumbing and many other structures too. Not merely do electricians work installing new pipes, accessories and fittings in various places, additionally they work on existing pipes, water heaters and areas which can be water managed.\n\nThere are always a large amount of as emergency 24 hour plumbers plumbers which advertise themselves. And for good reason. They know that they may charge a lot more to customers who've a critical predicament. If you look through the local business index you are going to find a set of plumbers. A large amount of them are likely to be around 24-hours a day, seven days a week. Therefore, an urgent situation plumbers gold coast is actually simple to find. It's in your most useful attention to call as many electricians as possible so that you have some bargaining electricity if you suspect that one is giving you a particularly high quote.\n\nA plumber's work is a house is primarily expected in the planning and making levels of the house. It means a works together with numerous professionals involved in designing the home, and plumber gets involved right on the ground floor. They all come together like a staff to make a home which will be greatly in accords with the desires of the contractor.\n\nProfessional plumbing classes are quite similar to education for warming, venting and air-conditioning (HVAC) in the manner that both are trades requiring coordination, deftness and ability with hands. Both are also solutions which are frequently performed outdoors. Electronics systems technology is yet another field of study which can be linked to these two discussed above.

Breast Implant Sizes: Finding Fantastic Benefits

The type of breast augmentation sydney which can be opted for would depend upon your page and the increased measured aims and physiological aspects and even specific. For example- if you desire to regain the appearance of your breast to pre-pregnancy or pre-breast giving appearance then it is crucial that you endure the breast lift to deal with the drooping look or to boost the measurement of the inherently smaller breasts.\n\nWith regards to the producer that created the saline implants and the full time since your first surgery, you may be entitled to some warranty assistance. And if you'll find any first time breast augmentation people examining this article, in the time of your surgery, it is possible to selected an advanced guarantee - often this needs to be achieved within 3 months of the surgery date. Warranties do apply to both saline and silicone breast implants currently. So consumer be aware - in a good way - of what your alternatives are must you ever want the suppliers guidance in the future.\n\nIf you're thinking of or have just had some form of breast surgery, you should know that your surgeon will prescribe a compression garment to use the very first handful of days after. Not what that is and why you'll have to don one?\n\nThe early likely challenges of the operation might consist of: hypertrophic scarring, a very heavy, elevated, red scar that develops following surgery; hematoma which is just a wallet of blood within the wound; seroma, fluid that collects around the implant, creating pain or inflammation; the edges of the wound separating resulting in an open wound or perhaps publicity of the implant; illness and Mondor's Disease which is an irritation of the blood vessels that run below the area of the breast and happens in about 1% of patients. This disorder, luckily, requires no extra remedy and will disappear completely on its own.\n\nNo matter which incision placement you choose, any one of them will help you obtain the torso you've been looking. Your chicago plastic surgeon can talk you through the best options for your bust advancement procedure.\n\nYou will be investing an important amount of cash, time, in addition to some risk if you pick gummy bear implants. The most recent sector excitement is around helping girls choose their implant dimension appropriately the very first time in order to avoid subsequent surgeries.\n\nWhat is it made from? Cohesive gel enhancements are constructed with a solidified silicon gel. Silicone improvements were approved by the FDA in November 2006 after years of research and silicone breast-implant trials.\n\nUnlike saline implants, which are filled with a saline solution that is the same consistency as water, silicone implants are filled with a thicker gel solution. This gel is designed to stay inside the spend, even yet in the case of a leak. This stops the silicon from scattering to other areas of the body. Consequently, it is difficult to inform whenever a leak occurs. With a saline implant, the human body will safely absorb the saline solution and the implant will deflate over a period of a few hours to a few nights, resulting in an apparent variation in breast size. With silicon improvements, an MRI is required to detect enhancement escapes.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 4th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation (The 1797th Chest Conference) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภายใต้ชื่อ FOSS4G Thailand 2019 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR