ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

AttachmentSize
Doc20210727163143.pdf32.79 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
741 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Ramathibodi Current Psychiatry 2018 : an Update for ECT Practice” ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
742 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือการวิจัย ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
743 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ ๒๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
744 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ ๕ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
745 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ การพูดในโอกาสต่างๆสำหรับผู้นำและผู้บริหาร เทคนิคการพูดจูงใจขั้นสูง และการปราศรัยทางการเมือง เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
746 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาโปรแกรมบัญชีลูกหนี้รักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ของสถาบันอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
747 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ ๑๒ ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
748 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร “ทีมวิจัยเครือข่ายสุขภาพตำบล” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
749 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาล-พระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖
750 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง รักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิตอลของพยาบาลวิชาชีพ และ การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคไตเรื้อรัง : Update การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad