ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

AttachmentSize
Doc20210727163143.pdf32.79 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
731 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
732 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง Maximizing Patients Safety through Infection Control ของสถาบันบำราศนราดูร
733 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
734 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง “Safety management : OB-GYN 2018” ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
735 ประชาสัมพันธ์การประชุม 4th National Palliative and Hospice Care Conference ; Theme “Sustainable Palliative Care : การดูแลประคับประคอง คุณภาพ...สู่ความยั่งยืน ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
736 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลออสโตมีและบาดแผลภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ของฝ่ายบริการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
737 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
738 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑ เดือน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
739 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ ๔.๐ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
740 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง “เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ ๙ : วิเคราะห์เศรษฐกิจ...พิชิตธุรกิจ Startup

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad