ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

AttachmentSize
62 ssko.pdf228.77 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
451 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
452 ประชาสัมพันธ์งานประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความมผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วย-ใช่แล้วหรือ ของสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
453 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง Health and social innovation for aging populations ของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
454 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านการจัดการความปวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ของภาควิชาวิสัญญีพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
455 ประชาสัมพันธืงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ในหัวข้อ เรื่อง Herbal and Complementary Medicine Innovation:East Meets West
456 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลิกนิก ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
457 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตร 6 เดือน) ของสถาบันทันตกรรม
458 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาว(หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ของสถาบันทันตกรรม
459 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
460 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad