ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

AttachmentSize
62 ssko.pdf228.77 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
431 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ของคณะรัฐศาสตร์ สาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
432 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
433 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
434 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทย์เวชศาสตรืป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ของโรงพยาบาลศรีธัญญา
435 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมแพทย์ทหารเรือ
436 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
437 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
438 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง "Honoring Our Past,Embracing Our Future" ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
439 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการประจำปี Korat Hand Day ครั้งที่ 5 "Practical points in management of upper extremity problems" ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชชสีมา
440 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรุ่นที่ 8 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad