ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

AttachmentSize
62 ssko.pdf228.77 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
421 ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตร ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
422 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
423 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "การรักษาโรคภูมิแพ้ โรคทางระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
424 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDP+IS : พัฒนาาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2
425 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลอุดรธานี
426 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-
427 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 " ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
428 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care" ของสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
429 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน"เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
430 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Future projection: Family Medicine in the next decade ของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad