ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

AttachmentSize
62 ssko.pdf228.77 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
411 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันเก้าเก้าเทรนนิ่ง
412 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
413 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ High-resolution computed tomography(HRCT) ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
414 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ โครงการ Pain and Palliative care for doctors และโครงการ Advance course in Palliative care ของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
415 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒฯาเด็กและครอบครัว
416 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร OPhthalmic Technicians รุ่นที่ 12 ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
417 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร...ให้ห่างไกลความเสี่ยง" ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
418 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 15 เรื่อง การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและการเสริมสร้างทักษะเพื่อสุขภาพตาที่ดี ของสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย
419 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ Daignosis on Cytology in FNA,Head and neck,Thyroid and Breast ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
420 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นวัตกรรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล" ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad