ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

AttachmentSize
62 ssko.pdf228.77 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
411 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันเก้าเก้าเทรนนิ่ง
412 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
413 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ High-resolution computed tomography(HRCT) ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
414 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ โครงการ Pain and Palliative care for doctors และโครงการ Advance course in Palliative care ของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
415 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒฯาเด็กและครอบครัว
416 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร OPhthalmic Technicians รุ่นที่ 12 ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
417 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร...ให้ห่างไกลความเสี่ยง" ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
418 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 15 เรื่อง การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและการเสริมสร้างทักษะเพื่อสุขภาพตาที่ดี ของสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย
419 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ Daignosis on Cytology in FNA,Head and neck,Thyroid and Breast ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
420 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นวัตกรรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล" ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad