ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

AttachmentSize
62 ssko.pdf228.77 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
391 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน
392 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ของสถาบันพัฒนศาสตร์
393 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติพยาบาลและช่วยเหลือแพทย์ในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ
394 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2562 รอบที่ 2 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
395 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นประจำปี 2562 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
396 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
397 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
398 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 : 6th Essential Knowledge in Emergency Care ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
399 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 เรื่อง เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Value Based Nursing Care For Better Life ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
400 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562 ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad